08:30 – 09:00

ลงทะเบียน (ฟังสดอ่านข่าว "เพจเช้านี้")

09:00 – 09:20

OPENING SPEECH

09:20 – 10:00

BITCOIN STANDARD

10:00 – 10:15

การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล

10:15 - 10:30

การพัฒนา CBDC ของธนาคารกลางต่า และแนวทางของไทย

10:30 - 10:45

Blockchain และ Digital Asset 
กับทิศทางการส่งเสริมนโยบายจากภาครัฐ