หาคำตอบได้ที่งาน BLOCK MOUNTAIN 2022 งานมหกรรมบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09:00 - 18:30 น.
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SPEAKERS

ดร.นที เทพโภชน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ออมแพลทฟอร์ม จำกัด
ผู้ดำเนินการจัดงาน
Block Mountain 2022
รศ.ดร.ปุ่น 
เที่ยงบูรณธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน
และยุทธศาสตร์องค์กร
หน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นท
(บพท.)
คุณศุภกฤษฎ์ 
บุญสาตร์
นายกสมาคมสมาคมสินทรั
พย์ดิจิทัลไทย
และประธานกรรมการบริหาร
และผู้ก่อตั้ง Bitcast
คุณพิริยะ
สัมพันธารักษ์
กรรมการบริหาร บริษัท
โฉลกดอทคอม จำกัด
คุณพีรพัฒน์
หาญคงแก้ว
ผู้บริหารสูงสุด บริษัท
บล็อกเชนรีวิว จำกัด
คุณปริญญ์
พานิชภักดิ์
รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้า
ทีมเศรษฐกิจ
พรรคประชาธิปัตย์ &
ที่ปรึกษารองนายกฯจุรินทร์
คุณสัญชัย ปอปลี
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท คริปโตมายด์ จำกัด
คุณมนต์ชัย
บุญยะวิภากุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
พญ. นวพร นะลิตา
Co-Founder
Chiangmai Crypto City
คุณพลากร
ยอดชมญาณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
ซาโตชิ จำกัด (KULAP)
ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า
ผู้ก่อตั้ง Satochit - Bitcoin Kindergarten
เจ้าของคราฟท์เบียร์แบรนด์ชิตเบียร์
คุณโดม เจริญยศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท Tokenine จำกัด
คุณมายด์ ปนัสยา
Community Manager
of WardenSwap
คุณชัชวาลย์
วัฒนะโชติ
กรรมการผู้จัดการ
KIM Property LIVE
คุณฐกร
รัตนกมลพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
Dr. Supachai 
Parchariyanon
SeaX Ventures
David
Tumcharoen
General Manager
of Nebula Protocol
at Terraform Labs
คุณกษมพัทธ์
วิธานวัฒนา
CEO of Eternite
Technovation
Chotipon
Bunyarat
COO of Eternite
Technovation
คุณโกวินทร์
กุลฤชากร
Chief Innovation Officer,
of Central Tech
Central Group
คุณชุมพล
วงศ์มติกุล
เจ้าของเพจ Bittoon
คุณกัณฑ์
คลอวุฒินันท์
Founder Ape X Crypto
คุณวิศรุต
อังคทะวานิช
ช่างภาพปลากัดไทยฝีมือ
ระดับโลก
คุณอมรเดช
คีรีพัฒนานนท์
ผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท ออมแพลทฟอร์ม จำกัด
คุณฤทธิ
เบญจฤทธิ์
Strategic Advisor
at Bitcoin Addict
Thailand & Cryptomind
ดร.ชาญวิทย์
บุญช่วย
Co-founder & Principal
Researcher of Simpli
Finance Lab
คุณสถาพน
พัฒนะคูหา
กรรมการผู้จัดการ
Smart Contract
Blockchain Studio
คุณโม ฐปนรรฑ์
ศรีบรรดิษฐ์
Lady Crypto
คุณกษิดิศ
ตันสงวน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร
Digital Currency Team)
ดร.เอกลาภ
ยิ้มวิไล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้ร่วมก่อตั้ง ซิปเม็กซ์ ประเทศไทย
คุณมนต์ศักดิ์
โซ่เจริญธรรม
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล และ ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA
คุณสุภชีพ
พรวัฒนากูร
Co-founder
of Wirtual Application
รองศาสตราจารย์
ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
รองผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปฏิกร ตรีทศายุธ
(กั๊น)
CEO of Bitcoin
Addict Thailand
คุณชยุตม์
อนุกูลการย์
CEO of Cryptodrilling
and Frontyr.capital
คุณแชมป์
เพจ I Learn a Lot
คุณนัท
เพจพ่อบ้านคริปโต
คุณคิมย้ง
เพจ เทรดเดอร์หน้าหมีแต่ชอบหมา
คุณจิรายุส
ทรัพย์ศรีโสภา
Group CEO บริษัท บิทคับ 
แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
กานต์นิธิ
ทองธนากุล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลง
ทุน Merkle Capital
และผู้ก่อตั้งเพจ Kim DeFi 
Daddy และ Bitcoin
Addict Thailand
คุณปรมินทร์
อินโสม
ผู้ก่อตั้ง Firo และ Satang
คุณอำพรพันธุ์
วีระพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่ง
เสริมเทคโนโลยีทางการเงิน 
สำนักงานคณะกรรมการกำ
กับหลักทรัพย์และตลาดหลั
กทรัพย์
นพ.เกียรติศักดิ์
วงศ์วรชาติ
Founder and Strategy Lead
Chiangmai Crypto City
Dan Tran
Global Business
Director of NFTGO
พัสกร
โตวตระกูล
CEO of Moo Monster
และวิทยากรท่านอื่น ๆ อีกคับคั่ง

TOPICS

EARLY BIRD

ราคา 1000 บาท

GENERAL

ราคา 2000 บาท

THANK YOU

HOST

CO-HOST

SPONSOR

CONTRIBUTOR

MEDIA-PARTNER

LOCATION

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155
หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
© 2022 BLOCK MOUNTAIN All Rights Reserved